Nowe przepisy dla obywateli Ukrainy podpisane przez prezydenta Dudę
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza istotne zmiany w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy, przedłużając ich legalny pobyt w Polsce oraz reorganizując system wsparcia. Nowe przepisy mają na celu usprawnienie procesu zakwaterowania i monitorowania pomocy dla uchodźców.

Przedłużenie legalności pobytu dla obywateli Ukrainy do 2025 roku

Nowa ustawa, podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę, przedłuża okres legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terenie Polski do 30 września 2025 roku. Ten krok jest odpowiedzią na trwający konflikt zbrojny na Ukrainie i ma na celu zapewnienie stabilności oraz bezpieczeństwa dla osób uciekających przed wojną. Przedłużenie pobytu daje również czas na lepsze zorganizowanie systemu wsparcia i integracji dla uchodźców.

Zmiany w systemie zakwaterowania uchodźców

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych przez nową ustawę jest reorganizacja systemu zakwaterowania uchodźców. Od 30 czerwca br. zakończy się wsparcie w formie świadczenia pieniężnego dla gospodarzy, którzy na własny koszt udzielali zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w lokalach prywatnych. Tę formę wsparcia zastąpi zakwaterowanie w obiektach prowadzonych na polecenie wojewodów.

Świadczenie przewidziane w art. 13, które miało charakter nadzwyczajny, z czasem straciło swoje pierwotne znaczenie. Było ono rekompensatą kosztów poniesionych przez osoby prywatne, które przyjęły pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy. W ostatnich miesiącach liczba osób korzystających z tego rozwiązania systematycznie malała, co skłoniło rząd do wprowadzenia bardziej zorganizowanego systemu wsparcia.

Procedury zgłaszania potrzeb zakwaterowania i wyżywienia

Osoby, które do tej pory zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, będą mogły składać wnioski o rekompensatę poniesionych kosztów do końca lipca br. Wnioski te będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach. Tymczasem uchodźcy, którzy nadal będą potrzebować wsparcia, mogą zgłaszać się do właściwego miejscowo wojewody, który wskaże im wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania. Taki system pozwala na lepsze monitorowanie i organizację pomocy przez organy administracji publicznej.

Kontakty do koordynatorów wojewódzkich i powiatowych

Dla osób poszukujących zakwaterowania, udostępnione zostały numery telefonów do koordynatorów wojewódzkich i powiatowych. W województwie śląskim można kontaktować się pod numerem telefonu: 32 20 77 101, natomiast w powiecie bielskim pod numerem: 33 813 69 66. Te numery są dedykowane dla osób poszukujących wsparcia w zakresie zakwaterowania.

Nowe przepisy mają na celu usprawnienie systemu pomocy dla uchodźców z Ukrainy, zapewniając im stabilność i bezpieczeństwo w trudnym czasie. Dzięki lepszej organizacji i monitorowaniu wsparcia, możliwe będzie efektywniejsze zarządzanie zasobami i zapewnienie odpowiedniej pomocy dla potrzebujących.


Źródło: Powiat Bielsko-Biała