Przypominamy o obowiązku zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności za cały 2018 r. w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Termin na zamieszczenie tych sprawozdań upływa 15 lipca 2019 r.

 

Jeśli rok obrotowy organizacji pożytku publicznego jest inny niż rok kalendarzowy, organizacja zamieszcza sprawozdanie za 2018 rok do 2 grudnia 2019 r.

 

Baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp. Aby się zalogować, należy kliknąć na czerwony prostokąt zamieszczanie sprawozdań, wpisać 10-cyfrowy nr KRS organizacji i hasło.

 

Niedotrzymanie ww. terminów spowoduje, że organizacja nie zostanie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku.

 

Z materiałem informacyjnym dotyczącym praw i obowiązków organizacji pożytku publicznego można zapoznać się tutaj.