Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

23 maja 2019 r., na okres 4 lat, została powołana Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej.

 

13 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, na którym prezydent Jarosław Klimaszewski wręczył nominacje członkom Rady. W jej składzie znaleźli się: Rozetta Michnik, Adam Fabia, Kazimierz Bieniecki, Tadeusz Gierycz oraz Ewa Swatek. Podczas spotkania zostało wybrane prezydium Rady w składzie: przewodniczący - Adam Fabia, wiceprzewodniczący - Kazimierz Bieniecki, sekretarz - Ewa Swatek. 

 

Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
• integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
• realizacji praw osób niepełnosprawnych;
- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
- ocena realizacji programów;
- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.