Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przez cały okres zimowy będą zwracać szczególną uwagę na stan dróg i chodników w naszym mieście.

Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikają z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Bielsko-Biała przyjętego Uchwałą Nr XIII/209/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015r. Obowiązki w tym zakresie to:

  1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia: błota, śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, winni obowiązek oczyszczania z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń realizować poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
  2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń, o których mowa w pkt 1.
  3. Zabrania się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego na jezdnię.
  4. Uprzątnięcie błota, lodu, śniegu i innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób trzecich.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów na osobę odpowiedzialną funkcjonariusz Straży Miejskiej może nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł, a w przypadku odmowy jego przyjęcia skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.