Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Jakie są części składowe umowy franczyzy?

Umowa franczyzowa reguluje stosunki między franczyzobiorcą a franczyzodawcą - regulując przy tym prawa i obowiązki wynikające z powstałego stosunku prawnego. Ten typ umowy należy do tak zwanych umów nienazwanych, co oznacza że nie ma zapisu dotyczącego elementów które powinny znaleźć się w takiej umowie. Tym samym franczyzodawca tworzy ramy umowy w oparciu o indywidualne ustalenia z franczyzobiorcą. Istnieją dwa typy umowy franczyzy ze względu na czas jej obowiązywania. Umowa na czas określony powinna zawierać zapisy o możliwości przedterminowego zerwania współpracy. Natomiast umowa franczyzowa zawierana na czas nieokreślony może być zakończona po upływie określonego okresu wypowiedzenia.

Części składowe umowy

W umowie zawarta jest informacja o zasięgu działania franczyzobiorcy, to jest miejscu gdzie będzie prowadzona placówka. Przywileje franczyzobiorcy są powszechnym elementem umowy. Na podstawie tych przywilejów franczyzobiorca może uzyskać wyłączność terytorialną, czyli pewność że na terenie na którym będzie prowadził franczyzę nie powstanie placówka pod tym samym szyldem. W przypadku franczyzy obowiązuje tak zwane prawo pierwszeństwa - kiedy franczyzodawca planuje stworzyć nowy punkt franczyzowy na danym terenie określonym w umowie to franczyzobiorca może zastrzec pierwszeństwo w dowiedzeniu się o tym fakcie i jednoczesnym otrzymaniu oferty prowadzenia tego właśnie punktu. Franczyzodawca jest zobowiązany do wdrożenia franczyzobiorcy w warunki rynkowe dotyczące prowadzenia punktu franczyzowego. W tym celu powinien sfinalizować szkolenia, aby odpowiednio przygotować franczyzobiorcę do otworzenia i dalszego prowadzenia placówki. Właściciel powinien w dalszym ciągu dbać o reklamę miejsca, aby przyciągnąć jak najwięcej klientów. Odpowiedzialność za stworzenie dokumentacji leży po stronie franczyzodawcy.

Zobowiązania franczyzobiorcy

Natomiast franczyzobiorca zobligowany jest do dbałości o renomę sieci franczyzowej poprzez skrupulatne i uczciwe prowadzenie powierzonego mu punktu. Zakazane jest także wykonywanie przez franczyzobiorcę konkurencyjnej działalności. Jego obowiązkiem jest udostępnianie franczyzodawcy dokumentów związanych z prowadzoną działalnością oraz zapłata opłat franczyzowych. Zakaz prowadzenia konkurencyjnej działalności obowiązuje oczywiście przez cały okres obowiązywania umowy. Po jej ustaniu czas zakazu może trwać maksymalnie rok czasu i to tylko na tym obszarze, na którym działał franczyzobiorca prowadząc punkt franczyzowy.

W skład opłat franczyzowych wchodzą: opłata wstępna, opłata bieżąca oraz opłata marketingowa. Franczyzodawca może określić wysokość tych opłat kwotowo lub procentowo. W umowie mogą pojawić się zastrzeżenia mówiące o waloryzacji opłaty - to jest zmianie jej wysokości podczas całego czasu trwania umowy. Franczyzobiorca musi również zapłacić za towar, wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, najem lokalu. Naruszenie zasad współpracy franczyzowej wiąże się z koniecznością zapłaty kary umownej określonej w umowie. Warto pamiętać, iż zapisy o karze umownej dotyczą kwestii niepieniężnych.