Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Przypominamy, że do 19 kwietnia 2019 r. trwa w Bielsku-Białej kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji dotyczy w szczególności wszystkich mężczyzn urodzonych w 2000 r., którzy są zameldowani na terenie Miasta Bielska-Białej na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej jest zobowiązana do przedstawienia dowodu osobistego, aktualnej fotografii o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki (jeżeli zakończyła naukę – świadectwo szkolne), oraz ewentualnie dokumentacji medycznej (o ile występują poważne problemy zdrowotne). Kwalifikacja przeprowadzana jest w Bielsku-Białej przy ul. Emilii Plater 14 (budynek Bielskiego Pogotowia Ratunkowego). Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pod nr telefonu: 33 / 497-1-621.

 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).