Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bielsko-Biała

Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Bielska-Białej do zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta i powoływana jest na 4-letnią kadencję. Zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe kandydata wraz z uzasadnieniem jego wyboru.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2019 r.

na adres:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej,

Wydział Polityki Społecznej,

pl. Ratuszowy 1,

43-300 Bielsko-Biała

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej tel. 33 49 71 500