Miasto Bielsko-Biała uzyskało dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa na projekt pn.: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W dniu  9 lipca br. została podpisana umowa o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 4,7 mln zł (95% kosztów kwalifikowanych inwestycji) z czego środki unijne ok. 4,2 mln zł i budżet państwa ok. 0,5 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie w/w projektu został złożony w dniu 31 stycznia 2019 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu polegać będzie na remoncie i adaptacji 10 budynków gminnych na potrzeby utworzenia 31 mieszkań socjalnych i 1 mieszkania chronionego.

 

Poszczególne obiekty zostaną dostosowane do potrzeb mieszkaniowych w zakresie:

­         -  przystosowania obiektów do wymogów obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,

­          - poprawy stanu technicznego zdegradowanej substancji budowlanej,

­          - wyposażenia obiektów w niezbędne instalacje i urządzenia techniczne,

­          - przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

­          - zmiany układu pomieszczeń i ich funkcji poprzez wydzielenie dodatkowych lokali mieszkalnych.

 

W ramach projektu powstanie:

­          7 mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Cieszyńskiej 31a,

­          6 mieszkań socjalnych w budynku przy ul. ul. Karpackiej 170,

­          6 mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Żywieckiej 131,

­          4 mieszkania socjalne w budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 1a,

­          4 mieszkania socjalne w budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 5a,

­          1 mieszkanie socjalne w budynku przy ul. Michała Grażyńskiego 31/1,

­          1 mieszkanie socjalne w budynku przy ul. Piotra Bardowskiego 4/5,

­          1 mieszkanie socjalne w budynku przy ul. Pocztowej 26/3,

­          1 mieszkanie socjalne w budynku przy ul. Zdrojowej 4/2,

­          1 mieszkanie chronione w budynku przy ul. 11 Listopada 65a.

 

Rzeczowa realizacja inwestycji prowadzona będzie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej i potrwa do 2021 r.