Prezydent Miasta Bielska-Białej  zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 lutego 2019 roku do 7 marca 2019 roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta przy Placu Ratuszowym 6 w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. od 11.00 do 13.00 w czwartki w godz. od 14.00 do 17.00, oraz na stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta (Biuletyn Informacji Publicznej).


Dodatkowe wyłożenie, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, ma na celu postulowane przez mieszkańców wydłużenie konsultacji społecznych i dotyczy tego samego projektu Studium, który był wyłożony do publicznego wglądu w styczniu br. Uwagi wniesione w trakcie pierwszego wyłożenia projektu Studium rozpatrywane będą łącznie z uwagami, które wpłyną w podanym w niniejszym ogłoszeniu terminie.


Szczegóły